محصولات

توضیحات

اطلاعات محصول

دریافت

کورن فلکس ساده
375 گرم
انرژی: 1570 کیلوژول، 370 کیلو کالری

طرز مصرف: مقداری از کورن فلکس را داخل شیر ریخته، میل نمایید
کورن فلکس شکلاتی
375 گرم
انرژی: 1576 کیلوژول، 376 کیلو کالری

طرز مصرف: مقداری از کورن فلکس را داخل شیر ریخته، میل نمایید
کورن فلکس شکری
375 گرم
انرژی: 1559 کیلوژول، 367 کیلو کالری

طرز مصرف: مقداری از کورن فلکس را داخل شیر ریخته، میل نمایید