ارکا ن جهت ساز

چشم انداز

همیشه در اوج خواهیم بود

ا ...... الگوی برتر کیفیت در میان صنایع غذایی کشور با تکیه بر اصول سرآمدی،

الزامات خاص صنایع غذایی و در نظر گرفتن نیازها و انتظارات مشتریان

و ...... ورود به بازارهای جهانی فراتر از بازارهای آسیایی و آفریقایی

ج ...... جایگاه رهبری بازار داخلی با تمرکز ویژه بر اصول تغذیه و سلامت

ارزش‏های اخلاقی

üرعایت اصول اخلاق حرفه ای کسب وکار در رقابت

üوجدان کاری، صداقت، اعتماد و ارتباط متقابل و مسئولیت پذیری در قبال ذینفعان

üایجاد فرصتهای برابر ، شایسته سالاری، توانمندسازی کارکنان و تامین سلامت و امنیت شغلی ایشان

مأموریت

شرکت تک‏ماکارون با تکیه بر نزدیک به دو دهه تجربه و بهره‏گیری از فنآوری روز دنیا و نیروی انسانی متخصص و با درنظر گرفتن اصول و قوانین حاکم بر صنعت غذا، در زمینه تولید انواع ماکارونی فعالیت می‏نماید. این شرکت محصولات مغذی و سالم خود را در سطح ملی و جهانی با هدف تأمین بخشی از نیازهای غذایی جامعه عرضه می‏نماید.